การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. คลองกิ่ว
 อำเภอ บ้านบึง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 33182/15788
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559
 รายละเอียด
 

เมื่อเดือนมีนาคม และมิถุนายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณศาลเจ้าไท้จื้อ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00223 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.191มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00171 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 4 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00164 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง คือ 0.340มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ เท่ากับ 114.0 dB(L)
 2. บริเวณบ้านเลขที่ 179/1 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 32 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00172 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.453 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 35 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00537 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 30 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00140 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง คือ 0.460 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ เท่ากับ 106.2 dB(L)
 • เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือน เมื่อความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV)มิลลิเมตรต่อวินาทีขึ้นไป

 •  สถานที่ตรวจวัด 2 สถานี
   โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  3184329
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]