การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลหนองหัวแรต
 อำเภอ หนองบุญมาก
 จังหวัด นครราชสีมา
 เลขที่ประทานบัตร 28719/15460
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560
 รายละเอียด
 ในวันที่ 1 มีนาคม 2560

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

1. บริเวณขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศใต้ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 12.4 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 13.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.126 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 5.21 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 18 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0513 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 7.87 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 13.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0880 มิลลิเมตร

หมายเหตุ : *=ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน พ.ศ.2548

 สถานที่ตรวจวัด ขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศใต้
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4392990
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]