การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ศาลาลาย
 อำเภอ ชนแดน
 จังหวัด เพชรบูรณ์
 เลขที่ประทานบัตร 25607/15571
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2560

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. สำนักงานโรงโม่หินทองขาว ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บ้านไร่ผาสุก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.6 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.3 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. วัดบ้านคลองปลาหมอ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.0 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงโม่หินทองขาว 2.บ้านไร่ผาสุก 3.วัดบ้านคลองปลาหมอ
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5622015
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]