การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. นาโสม
 อำเภอ ชัยบาดาล
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 22477/14895
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1พฤษภาคม 2551 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี
                 1. บริเวณพื้นที่โครงการ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 55.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                 2. บริเวณโรงเรียนบ้านเขาตำบล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                 3. บริเวณวัดเขาตำบล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 63.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                 4. บริเวณบ้านนาโสม(เลขที่11/1ม.3) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 63.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

  • ในระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2551 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี
                 1. บริเวณพื้นที่โครงการ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 61.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                 2. บริเวณโรงเรียนบ้านเขาตำบล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 50.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                 3. บริเวณวัดเขาตำบล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                 4. บริเวณบ้านนาโสม(เลขที่11/1ม.3) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)          เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าได้ไม่เกิน 115 dB(A)


 

 สถานที่ตรวจวัด 1.พื้นที่โครงการ 2.โรงเรียนบ้านเขาตำบล 3.วัดเขาตำบล 4.บ้านนาโสม(เลขที่11/1ม.3)
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202098
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]