การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ตาเกา
 อำเภอ น้ำขุ่น
 จังหวัด อุบลราชธานี
 เลขที่ประทานบัตร 31870/15578
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดเสียง
 รายละเอียด
 

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2548

1. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่1 บริเวณโรงโม่หิน พบว่าระดับเสียงในรูปค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง(Leq 24hrs)

เท่ากับ 60.6dBA และระดับเสียงสูงสุด(Lmax)มีค่าเท่ากับ 64.3 dBA (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่2 บริเวณบ้านน้ำขุ่น พบว่าระดับเสียงในรูปค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง(Leq 24hrs)

เท่ากับ 59.9dBA และระดับเสียงสูงสุด(Lmax)มีค่าเท่ากับ 64.8 dBA (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

3. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่3 บริเวณบ้านตาเกา พบว่าระดับเสียงในรูปค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง(Leq 24hrs)

เท่ากับ 57.0dBA และระดับเสียงสูงสุด(Lmax)มีค่าเท่ากับ 65.2dBA (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

4. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่4 บริเวณบ้านตาเอ็ม พบว่าระดับเสียงในรูปค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง(Leq 24hrs)

เท่ากับ 55.7dBA และระดับเสียงสูงสุด(Lmax)มีค่าเท่ากับ 62.5dBA (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ มาตรฐานคุณภาพเสียง กำหนดให้ระดับเสียงในรูปค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง(Leq 24hrs)มีค่าได้ไม่เกิน 70dBA

และกำหนดให้ระดับเสียงสูงสุด(Lmax)มีค่าได้ไม่เกิน 115dBA

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2549

1. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่1 บริเวณโรงโม่หิน พบว่าระดับเสียงในรูปค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง(Leq 4hrs)

เท่ากับ 59.5dBA และระดับเสียงสูงสุด(Lmax)มีค่าเท่ากับ102.9 dBA (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่2 บริเวณบ้านน้ำขุ่น พบว่าระดับเสียงในรูปค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง(Leq 24hrs)

เท่ากับ 58.3dBA และระดับเสียงสูงสุด(Lmax)มีค่าเท่ากับ 96.1 dBA (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

3. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่3 บริเวณบ้านตาเกา พบว่าระดับเสียงในรูปค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง(Leq 24hrs)

เท่ากับ 57.6dBA และระดับเสียงสูงสุด(Lmax)มีค่าเท่ากับ 98.1 dBA (ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

4. ผลจากการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่4 บริเวณบ้านตาเอ็ม พบว่าระดับเสียงในรูปค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง(Leq 24hrs)

เท่ากับ 55.3dBA และระดับเสียงสูงสุด(Lmax)มีค่าเท่ากับ 118.9 dBA (ค่าระดับเสียงสูงสุด(Lmax)เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ มาตรฐานคุณภาพเสียง กำหนดให้ระดับเสียงในรูปค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง(Leq 24hrs)มีค่าได้ไม่เกิน 70dBA

และกำหนดให้ระดับเสียงสูงสุด(Lmax)มีค่าได้ไม่เกิน 115dBA

 

ธันวาคม 2549

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

1. ผลการตรวจวัดระดับเสียงปริเวณจุดตรวจวัดที่โรงโม่กิตติวดีศิลาพาณิชย์ ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24ชม. 65.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และค่าความดังเสียงสูงสุด 102.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2. ผลการตรวจวัดระดับเสียงปริเวณจุดตรวจวัดที่บ้านน้ำขุ่น ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24ชม. 61.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และค่าความดังเสียงสูงสุด 113.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

3. ผลการตรวจวัดระดับเสียงปริเวณจุดตรวจวัดที่บ้านตาเกา ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24ชม. 54.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และค่าความดังเสียงสูงสุด 88.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

4. ผลการตรวจวัดระดับเสียงปริเวณจุดตรวจวัดที่บ้านตาเอ็ม ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24ชม. 59.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และค่าความดังเสียงสูงสุด 95.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24ชม.เท่ากับ 70 dB(A) และค่ามาตรฐานเสียงสูงสุด เท่ากับ 115 dB(A) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เหมืองเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษที่ต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ปี พ.ศ.2548

 

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณโรงโม่หิน 2. บริเวณบ้านน้ำขุ่น 3. บริเวณบ้านตาเกา 4. บริเวณบ้านตาเอ็ม
 โดย -
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208604
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]