การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หนองมะค่าโมง
 อำเภอ ด่านช้าง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28483/15633
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2552
 รายละเอียด
 
 •  ในระหว่างวันที่  9-10 มีนาคม 2552 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณสำนักงานบริษัทโรงโม่หินด่านช้าง จำกัด  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 65.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 104.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านพุสำโรง(1)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 50.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านพุสำโรง(2)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 92.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                  

 

 •  ในระหว่างวันที่  20-21ตุลาคม 2552 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณสำนักงานบริษัทโรงโม่หินด่านช้าง จำกัด  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 62.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านพุสำโรง(1)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 82.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านพุสำโรง(2)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 104.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                  

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115.0 dB(A) 

 สถานที่ตรวจวัด 1.สำนักงานบริษัทโรงโม่หินด่านช้าง จำกัด 2.บ้านพุสำโรง(1) 3.บ้านพุสำโรง(2)
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5525062
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]