การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. จอมบึง
 อำเภอ จอมบึง
 จังหวัด ราชบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 20986/14573
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่องผลการตรวจคุณภาพเสียง  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านหนองนกกระเรียน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.4 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  2. บริเวณโรงโม่หินบริษัท ศรีปฐมอุตสาหกรรม จำกัด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 65.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

  • ในระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2552

เรื่องผลการตรวจคุณภาพเสียง  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านหนองนกกระเรียน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.4 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  2. บริเวณโรงโม่หินบริษัท ศรีปฐมอุตสาหกรรม จำกัด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548  กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)


 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านหนองนกกระเรียน 2.โรงโม่หินบริษัท ศรีปฐมอุตสาหกรรม จำกัด
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5138173
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]