การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. วังด้ง
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด กาญจนบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28470/
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 3-6 เมษายน 2552

เริ่องผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณพื้นที่โครงการ  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่าง 0.182มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร (มีค่าเกินมาตรฐาน)
  2. บริเวณโรงเรียนวังดัง ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่าง 0.162มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร (มีค่าเกินมาตรฐาน)
  3. บริเวณโรงเรียนบ้านหนองหอย  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 1.122 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินมาตรฐาน)
  4. บริเวณบ้านเรือนราษฎรใกล้ห้วยพุมะกา  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่าง 0.056 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินมาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยกาศโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2538 กำหนดปริมาณ TSP (ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร )

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณพื้นที่โครงการ 2.บริเวณโรงเรียนวังดัง 3.บริเวณโรงเรียนบ้านหนองหอย 4.บริเวณบ้านเรือนราษฎรใกล้ห้วยพุมะกา
 โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท จี อี ซี คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5138229
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]