การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หนองข้างคอก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21353/15599
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม  2550

เรื่องผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง  จำนวน 7 สถานี

  1. บริเวณจุดตรวจวัดโรงโม่หินดวงตะวัน1 ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 69.1 dB(A)(ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 106.4 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณจุดตรวจวัดโรงโม่หินสุวลี ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 68.4 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 100.5 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  3. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านในหุบ ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 61.6 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 103.2 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  4. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านวังตะโก ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 55.8 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 90.8 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  5. บริเวณจุดตรวจวัดวัดเขาเชิงเทียน ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 67.9 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 92.5 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  6. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านไหหลำ ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 59.3 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 93.8 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  7. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านไร่ไหหลำ ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 55.4 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 79.5 dB(A) (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)


หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงโม่หินดวงตะวัน1 2.โรงโม่หินสุวลี 3.บ้านในหุบ 4.บ้านวังตะโก (โรงเรียนบ้านวังตะโก) 5.วัดเขาเชิงเทียน 6.บ้านไหหลำ 7.บ้านไร่ไหหลำ
 โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท จี อี ซี คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5623327
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]