การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. วังงิ้ว
 อำเภอ ดงเจริญ
 จังหวัด พิจิตร
 เลขที่ประทานบัตร 10841/14251
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณด่านชั่งติดพื้นที่โครงการ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง เท่ากับ 64.2 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.7dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านคลองทรายด้านทิศเหนือ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง เท่ากับ 58.9 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านดงเจริญด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง  เท่ากับ 49.8 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 69.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านไทรงามด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง  เท่ากับ 48.2 dB (A)  และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 71.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  5. บริเวณบ้านไทรงามด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.7 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 75.6 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

 

หมายเหตุ:*มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 75 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

       *มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2539

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณด่านชั่งติดพื้นที่โครงการ 2.บริเวณบ้านคลองทรายด้านทิศเหนือ 3.บริเวณบ้านดงเจริญด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 4.บริเวณบ้านไทรงามด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 5.บริเวณบ้านไทรงามด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
 โดย บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอลซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5621922
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]