การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลเมืองตำบลชะอำ
 อำเภอ ชะอำ
 จังหวัด เพชรบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 17730/12691
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 25 มีนาคม 2553

เรื่องผลการตรวจแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

1. บริเวณชุมชนบ้านสระ

  • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.14  มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ 28 เฮิร์ตซ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00564 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.03 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ 47 เฮิร์ตซ ค่าการขจัดได้เท่ากับ 0.00924 ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.40 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 37 เฮิร์ตซ การขจัดเท่ากับ 0.00592 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

2. บริเวณศาลเจ้าลาย

  • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.05  มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 64 เฮิร์ตซ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00629 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.78 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 51 เฮิร์ตซ ค่าการขจัดได้เท่ากับ 0.00428 ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 4.70 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 85เฮิร์ตซ  การขจัดเท่ากับ 0.00784 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

3. บริเวณถ้ำใกล้หมุดหลักที่ 2,1และ 18

  • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.889  มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 19 เฮิร์ตซ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00757 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 24 เฮิร์ตซ ค่าการขจัดได้เท่ากับ 0.00239 ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.65 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 18 เฮิร์ตซ  การขจัดเท่ากับ 0.0140 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)  

4. บริเวณชุมชนโค้งเขาเจ้าลาย

  • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.30  มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 64 เฮิร์ตซ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00837 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.75 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 64 เฮิร์ตซ ค่าการขจัดได้เท่ากับ 0.00695 ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.52 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ ไม่สามารถหาค่าได้  การขจัดเท่ากับ 0.00118 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
  • ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553

เรื่องผลการตรวจแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

1. บริเวณชุมชนบ้านสระ

  • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.080  มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ 15.0 เฮิร์ตซ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.02600 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.699 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ 17.0 เฮิร์ตซ ค่าการขจัดได้เท่ากับ 0.00549 ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.826 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 19.0 เฮิร์ตซ การขจัดเท่ากับ 0.01180 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

2. บริเวณศาลเจ้าลาย

  • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381  มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 7.0 เฮิร์ตซ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00735 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 64 เฮิร์ตซ ค่าการขจัดได้เท่ากับ 0.00003 ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.250 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 9.0 เฮิร์ตซ  การขจัดเท่ากับ 0.00239 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

3. บริเวณถ้ำใกล้หมุดหลักที่ 2,1และ 18

  • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.333 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 10.3 เฮิร์ตซ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00463 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.175 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 49 เฮิร์ตซ ค่าการขจัดได้เท่ากับ 0.00246 ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.429 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 9.8 เฮิร์ตซ  การขจัดเท่ากับ 0.00583 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)  

4. บริเวณชุมชนโค้งเขาเจ้าลาย

  • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381  มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 7.0 เฮิร์ตซ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00735 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 64 เฮิร์ตซ ค่าการขจัดได้เท่ากับ 0.00003 ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 9.0 เฮิตร์ซ  การขจัดเท่ากับ 0.00239 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

1

4.7

0.75

21

26.4

0.20

2

9.4

0.75

22

27.6

0.20

3

12.7

0.67

23

28.9

0.20

4

12.7

0.51

24

30.2

0.20

5

12.7

0.40

25

31.4

0.20

6

12.7

0.34

26

32.7

0.20

7

12.7

0.29

27

33.9

0.20

8

12.7

0.25

28

35.2

0.20

9

12.7

0.23

29

36.4

0.20

10

12.7

0.20

30

37.7

0.20

11

13.8

0.20

31

39.0

0.20

12

15.1

0.20

32

40.2

0.20

13

16.3

0.20

33

41.5

0.20

14

17.6

0.20

34

42.7

0.20

15

18.8

0.20

35

44.0

0.20

16

20.1

0.20

36

45.2

0.20

17

21.4

0.20

37

46.5

0.20

18

22.6

0.20

38

47.8

0.20

19

23.9

0.20

39

49.0

0.20

20

25.1

0.20

>40

50.8

0.20

        *มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

         *ประกาศกระทรงวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณชุมชนบ้านสระ 2.บริเวณศาลเจ้าลาย 3.บริเวณถ้ำใกล้หมุดหลักที่ 2,1และ 18 4.บริเวณชุมชนโค้งเขาเจ้าลาย
 โดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5627538
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]