การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. บุฮม
 อำเภอ เชียงคาน
 จังหวัด เลย
 เลขที่ประทานบัตร 27164/15740
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 24 เมษายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 41 สถานี

  1. บริเวณโรงเรียนบ้านอุมุง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองทั้ง3สถานีตรวจวัดนี้ พบว่าสามารถตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว ซึ่งในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ หาค่าไม่ได้ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0016 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ หาค่าไม่ได้และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0007 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.317 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิรตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0004 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณโรงเรียนบ้านอุมุง
 โดย บริษัท พี.ที.เค.ไมน์นิ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330192
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]