การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลสีวิเชียร
 อำเภอ น้ำยืน
 จังหวัด อุบลราชธานี
 เลขที่ประทานบัตร 31876/15832
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2556

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3วันต่อเนื่อง เท่ากับ 55.8-59.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.9-95.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านเกษตรภูทอง 1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3วันต่อเนื่อง เท่ากับ 59.9-63.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.3-94.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านเกษตรภูทอง 2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3วันต่อเนื่อง เท่ากับ 54.3-56.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 64.3-68.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณวัดโนนทอง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3วันต่อเนื่อง เท่ากับ 52.5-55.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 79.5-95.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
  5. บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน ส.เขมราฐ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3วันต่อเนื่อง เท่ากับ 55.1-57.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.7-92.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ:*มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 และมาตรฐานควบุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ประกาศกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (29 ธันวาคม 2548) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 2.บริเวณบ้านเกษตรภูทอง 1 3.บริเวณบ้านเกษตรภูทอง 2 4.บริเวณวัดโนนทอง 5.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน ส.เขมราฐ
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5249128
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]