การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. แม่ตีบ
 อำเภอ งาว
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30458/15853
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555
  • เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน จำนวน 10 สถานี

จุดตรวจวัด พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
pH TSS Turbidity SulFate Total Hardness As Cd Fe Pb
(mg/l) (NTU) (mg/l) (mg/l as CaCO3) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
1.ห้วยปลวก 7.01 1.0 2.332 109.85 462.18 <0.001 <0.002 0.035 <0.01
2.ห้วยก้อ 7.32 13.0 13.986 194.15 222.38 0.001 <0.002 0.305 <0.01
3.แพรกห้วยก้อ 7.68 26.0 29.304 126.05 224.87 0.001 <0.002 0.340 <0.01
4.บ่อรับน้ำที่สุบจากบ่อเหมือง 7.28 6.0 5.994 97.45 120.0 0.001 <0.002 0.865 <0.01
5.บ่อที่ได้รับการบำบัดแล้ว 7.82 3.0 6.660 171.45 104.97 0.001 <0.002 0.755 <0.01
6.Sump ในขุมเหมือง 7.48 11.0 16.317 215.65 248.75 0.001 <0.002 0.325 <0.01
7. ขุมเหมืองที่ 3 (บ่อยาว) 7.79 7.0 17.326 207.95 218.40 <0.001 <0.002 0.040 <0.01
มาตรฐาน1 5.0-9.0 - - - - 0.01 0.005 - 0.05
8. น้ำบาดาลบ้านแม่ตีบหลวง 6.88 5.0 4.329 136.35 323.38 <0.001 <0.002 0.040 <0.01
9. บ่อน้ำตื้นบ้านแม่ตีบหลวง 6.33 1.0 0.333 104.65 265.67 <0.001 <0.002 <0.001 <0.01
10. บ่อน้ำตื้นบ้านน้ำหลง 6.89 1.0 <0.001 127.55 383.08 <0.001 <0.002 0.050 <0.01
มาตรฐาน2 7-8.5 - 5 <200 <300 ต้องไม่มี ต้องไม่มี <0.5 ต้องไม่มี
มาตรฐาน3 6.5-9.0 - 20 250 500 0.05 0.01 0.01 0.05

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินโดย 1 มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 1-4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดย 2มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม 3มาตรฐานตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด

 สถานที่ตรวจวัด 1.ห้วยปลวก 2.ห้วยก้อ 3.แพรกห้วยก้อ 4.บ่อรับน้ำที่สุบจากบ่อเหมือง 5.บ่อที่ได้รับการบำบัดแล้ว 6.Sump ในขุมเหมือง 7. ขุมเหมืองที่ 3 (บ่อยาว) 8. น้ำบาดาลบ้านแม่ตีบหลวง 9. บ่อน้ำตื้นบ้านแม่ตีบหลวง 10. บ่อน้ำตื้นบ้านน้ำหลง
 โดย บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330465
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]