การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลหน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 281610/15418
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 
  • ในเดือนธันวาคม 2557

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 6 สถานี

  1. บริเวณโร่งโม่หินศิลาทรัพย์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณโรงโม่หินศิลาเจริญ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.9 dB (A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านคุ้งเขาเขียว (ตรวจวัดบริเวณบ้านคุ้งเขาเขียว) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.5 dB (A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านซับชะอม (ตรวจวัดบริเวณสถานีอนามัยบ้านซับชะอม) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  5. บริเวณบ้านสะพานขาว (ตรวจวัดบริเวณโรงเรียนบ้านธารทอง) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  6. บริเวณวัดถ้ำศิวิไล (สำนักสงฆ์ถ้ำศิวิไล) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.2 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตาม

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หินศิลาสินทรัพย์ 2.บริเวณโรงโม่หินศิลาเจริญกิจ3. บริเวณบ้านคุ้งเขียว(ตรวจวัดปริมาณโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว) 4.บริเวณบ้านซับชะอม(ตรวจวัดปริมาณบริเวณสถานีอนามัยบ้านซับชะอม)5.บริเวณบ้านสะพานขาว(ตรวจวัดปริมาณโรงเรียนบ้านธารทองแดง)6.บริเวณวัดถ้ำศ
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5328726
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]