การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ตะกุดไร
 อำเภอ ชนแดน
 จังหวัด เพชรบูรณ์
 เลขที่ประทานบัตร 25593/15456
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ประจำปี 2557
 รายละเอียด
  
  • ในระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2557 
  • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 6 สถานี 
  1. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาทวีโชค ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 68.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  2. บริเวณวัดเขาสัก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  3. บริเวณวัดโปร่งนกแก้ว ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  4. บริเวณบ้านเขารังแตน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  5. บริเวณวัดเขาน้อย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 82.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  6. บริเวณบ้านเขาบ่อทอง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

*****ประทานบัตรที่ 25593/15456,25594/15457 และ 25595/15386

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาทวีโชค 2.บริเวณวัดเขาสัก 3บริเวณวัดโปร่งนกแก้ว 4.บริเวณบ้านเขารังแตน 5.บริเวณวัดเขาน้อย 6.บริเวณบ้านเขาบ่อทอง
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205292
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]