การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ประทัดบุ
 อำเภอ ปราสาท
 จังหวัด สุรินทร์
 เลขที่ประทานบัตร 33631/16029
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559
 รายละเอียด
  ในวันที่ 4 เมษายน 2559

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 1 สถานี

 1. บริเวณบ่อขุมเหมืองของโครงการ
 • น้ำแห้งไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำได้ 

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 1 สถานี

 1. บริเวณบ่อขุมเหมืองของโครงการ
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.13 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 38.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 310 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 100.4 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)    
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 17.18 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 11.11 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.086 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู (Arsenic) เท่ากับ <0.001  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <0.01 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cadmium) เท่ากับ <0.001  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <0.005 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว (Lead) เท่ากับ 0.005  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <0.05 mg/l) 


หมายเหตุ มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2537

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณบ่อขุมเหมืองของโครงการ
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5627561
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]