การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลเขานิพันธ์
 อำเภอ เวียงสระ
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 23260/14821
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2558
 รายละเอียด
 ในเดือน มีนาคม 2558 เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี 1.บริเวณขุมเหมือง ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 7.35 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0) ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ <2 mg/l (ไม่ได้กำหนด เกณฑ์มาตรฐาน) ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 1473.9 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 2.บริเวณบ่อดักตะกอน ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 7.04 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0) ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ <2 mg/l (ไม่ได้กำหนด เกณฑ์มาตรฐาน) ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 94.4 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 3. บริเวณคลองหน ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 7.10 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0) ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ 5.2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 98.4 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2542) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ *มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมตามน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
 สถานที่ตรวจวัด 1.บรืเวณขุมเหมือง2.บริเวณบ่อดักตะกอน 3.บริเวณคลองหน
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5203167
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]