การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ไทยอุดม
 อำเภอ คลองหาด
 จังหวัด สระแก้ว
 เลขที่ประทานบัตร 28858/15518
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2551
 รายละเอียด
 เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน  4 สถานี
            1. บริเวณห้วยซับน้อย
                 -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.66(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
                 -  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 31 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                 -  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 36.0mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
                 -  ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 272 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                 -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 220mg/l as CaCO(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                  -  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 2.0 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตร
            
2. บริเวณคลองตะเคียน
                  -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.62(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0) 
                  -  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 8.4 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                  -  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 22.8mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                  -  ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 379 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                 -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 360mg/l as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                 -  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.75 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
           
3. บริเวณคลองวังใหม่
                 -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.32(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0) 
                 -  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 51 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                 -  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 42.8mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 200 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 158mg/l as CaCO3   (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 2.6 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตร
          
4. บริเวณคลองตาสาท
                -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.46(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
                -  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 7.8 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 12.4mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 247mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 216mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
              -  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.90 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณห้วยซับน้อย 2.บริเวณคลองตะเคียน 3.บริเวณคลองวังใหม่ 4.บริเวณคลองตาสาท
 โดย บริษัท เอส พี เอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135630
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]