การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลคลองปราบ
 อำเภอ บ้านนาสาร
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 23282/14897
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 ในวันที่ 17-18 เมษายน 2558
 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี
  1. บริเวณโรงแต่งแร่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านราษฎรที่อยู่ใกล้ที่สุด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 76.9 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณวัดคลองปราบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 82.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

  หมายเหตุ:มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปตรวจวัดโดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม

 • รวมประทานบัตร **ประทานบัตรที่ 23282/14897 และประทานบัตรที่ 23249/14616

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงแต่งแร่ 2.บริเวณบ้านราษฎรที่อยู่ใกล้ที่สุด3.บริเวณวัดคลองปราบ
   โดย บริษัทไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  4773761
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]