การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลป่าแงะ
 อำเภอ ป่าแดด
 จังหวัด เชียงราย
 เลขที่ประทานบัตร 31103/15287
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2559
 รายละเอียด
 

ในวันที่ 1-2 เดือนเมษายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หิน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.420 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.4 เฮิตรซ์และค่าการขจัด เท่ากับ 0.09040 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.397 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 11.2 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.07741มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.512 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.9 เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.10553 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณวัดถ้ำผาจรุย ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.393 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 9.8 เฮิตรซ์และค่าการขจัด เท่ากับ 0.06993 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.342 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 11.0 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.06588 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.534 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.8 เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.08246 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้าวัดบ้านก๊อ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ไม่สามารถตรวจวัดได้
  4. บริเวณบ้านสันปูเลย ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ไม่สามารถตรวจวัดได้

หมายเหตุ : มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดถ้ำผาจรุย 3.บริเวณบ้าวัดบ้านก๊อ 4.บริเวณบ้านสันปูเลย
 โดย บริษัท พี.เอส.พี ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4860865
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]