การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. พังตรุ
 อำเภอ ท่าม่วง
 จังหวัด กาญจนบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 24780/14569
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 28-29 เมษายน  2558

เริ่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. โรงเรียนบ้านรางสะเดา  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.3 dB(A)และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 91.0 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  2. โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.8 dB(A)และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 92.6 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บ้านตะล่อม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.6 dB(A)และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 96.7 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บ้านหมู่วังดุม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.3 dB(A)และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 94.4 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558

เริ่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. โรงเรียนบ้านรางสะเดา  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.4 dB(A)และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 82.6 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
  2. โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.2 dB(A)และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 110.5 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  3. บ้านตะล่อม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.4 dB(A)และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 89.8 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
  4. บ้านหมู่วังดุม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.0 dB(A)และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 94.6 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15(พ.ศ.2540)กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A)

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงเรียนบ้านรางสะเดา 2.โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 3.บ้านตะล่อม 4.บ้านหมู่วังดุม
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5207239
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]