การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน จ อุบลราชธานี

เมื่อวันที่  15  มกราคม  2551  ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ประกอบการเหมืองแร่  และผู้ประกอบการโรงโม่ บดหรือย่อยหิน 


รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่  15  มกราคม  2551  ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ประกอบการเหมืองแร่  และผู้ประกอบการโรงโม่ บดหรือย่อยหิน  เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2551  ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งเป็นโครงการฯที่จัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุม  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 14 คน  การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจของ กพร.  ให้แต่ละฝ่ายทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเอง  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น  และร่วมกันแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี  ตลอดจนให้คำแนะนำพร้อมข้อเสนอแนะในการทำเหมืองหินและโรงโม่หินอย่างถูกต้อง  เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ซึ่งผลการประชุมมีประเด็นสำคัญ ได้แก่        

                                         

 

Update news:2551-03-10

เอกสารแนบ: การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 
 

Visitor Number
5622100
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]