รายงานสรุปการส่งผลการปฏิบัติงาน

ประจำปี

อปท. จังหวัด    ดูข้อมูลทั้งหมด

ชื่อจังหวัด ลำดับที่ อปท. ปบ./คำขอ ชื่อผู้ถือประทานบัตร ตรวจมาตรการ

ตรวจเฝ้าระวัง

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ร้องเรียน ชื่อผู้รายงาน
ครั้งที่ ครั้งที่
1 2 3 1 2 3 4