การสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
    กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)  ได้ดำเนินการจัดสัมมนาสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ที่มีการทำเหมืองแร่และเจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Update news:
2562-08-19 > อ่านรายละเอียด..

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา

   "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และประเด็นปัญหาหรือแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน"      

     ภายใต้โครงการเสริมสร้างควาามเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม


Update news:
2562-08-01 > อ่านรายละเอียด..

ประกาศผลการประกวด "อปท.นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่"

ประกาศผลการประกวด

"อปท.นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" ประจำปี 2562


Update news:
2562-07-24 > อ่านรายละเอียด..

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด อปท. ประจำปี 2562

โครงการประกวด

"อปท. นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่"


Update news:
2562-03-18 > อ่านรายละเอียด..

การสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ดำเนินการจัดสัมมนาสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในพื้นที่ที่มีการทำเหมืองแร่ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่


Update news:
2561-06-01 > อ่านรายละเอียด..
การรายงานภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   >>click here...

ภารกิจที่ถ่ายโอนพร้อมแบบรายงานที่ให้อปท.สามารถดาวน์โหลดได้

ลำดับ

 เรื่อง  ดาวน์โหลดเอกสาร
11   ตารางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   download...
10   คู่มือ
วิธีปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การให้ความเห็นในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ พ.ศ.2545
  download...
9   คู่มือ
วิธีปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่ พ.ศ. 2545
  download...
8   คู่มือ
วิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การให้ความเห็น / คำแนะนำ และการรายงานข้อเท็จจริง เกี่ยวกับปัญหาการร้องเรียนจากการทำเหมืองแร่ พ.ศ. 2545
  download...
7    คู่มือ
วิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่ พ.ศ. 2545
  download...
6   ภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   download...
5   แบบรายงานที่ 1
เรื่อง รับฟังการชี้แจงการขอประทานบัตรเหมืองแร่
  download...
4   แบบรายงานที่ 2
เรื่อง  รายงานผลการพิจารณาคำขอประทานบัตรเหมืองแร่
  download...
3   แบบรายงานที่ 1
เรื่อง ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร
  download...
2   แบบรายงานที่ 2
เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่
  download...
1   คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่   download 1 ...download 2


  ระฆัง ห่วงใย จากใจ นายกรัฐมนตรี  Government Procurement    ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 

Visitor Number
4114104
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]