รายงานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม 2559
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนตุลาคม 2559 มี อปท. รายงานมา จำนวน 21 แห่ง 16 จังหวัด
Update news:
2559-11-01 > อ่านรายละเอียด..

รายงานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน 2559
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกันยายน 2559 มี อปท. รายงานมา จำนวน 80 แห่ง 38 จังหวัด
Update news:
2559-11-01 > อ่านรายละเอียด..

รายงานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม2559

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนสิงหาคม 2559 มี อปท. รายงาน มาจำนวน 15 แห่ง 6 จังหวัด


Update news:
2559-11-01 > อ่านรายละเอียด..

พิธีมอบรางวัล อปท.นักพัฒนา ดีเด่นประจำปี 2559
  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงเเรมรอยัลริเวอร์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) มีพิธีมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลงาน "อปท. นักพัฒนา ดูเเลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" ประจำปี 2559
Update news:
2559-09-01 > อ่านรายละเอียด..

รายงานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมิถุนายน2559
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนเดือนมิถุนายน 2559 มี อปท. รายงานมา จำนวน 13 แห่ง 7 จังหวัด
Update news:
2559-07-14 > อ่านรายละเอียด..
การรายงานภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   >>click here...

ภารกิจที่ถ่ายโอนพร้อมแบบรายงานที่ให้อปท.สามารถดาวน์โหลดได้

ลำดับ

 เรื่อง  ดาวน์โหลดเอกสาร
11   ตารางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   download...
10   คู่มือ
วิธีปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การให้ความเห็นในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ พ.ศ.2545
  download...
9   คู่มือ
วิธีปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่ พ.ศ. 2545
  download...
8   คู่มือ
วิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การให้ความเห็น / คำแนะนำ และการรายงานข้อเท็จจริง เกี่ยวกับปัญหาการร้องเรียนจากการทำเหมืองแร่ พ.ศ. 2545
  download...
7    คู่มือ
วิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่ พ.ศ. 2545
  download...
6   ภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   download...
5   แบบรายงานที่ 1
เรื่อง รับฟังการชี้แจงการขอประทานบัตรเหมืองแร่
  download...
4   แบบรายงานที่ 2
เรื่อง  รายงานผลการพิจารณาคำขอประทานบัตรเหมืองแร่
  download...
3   แบบรายงานที่ 1
เรื่อง ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร
  download...
2   แบบรายงานที่ 2
เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่
  download...
1   คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่   download 1 ...download 2


  ระฆัง ห่วงใย จากใจ นายกรัฐมนตรี  Government Procurement    ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 

Visitor Number
2485413
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]