การตรวจ คุณภาพน้ำ

ค้นหา:
 เรื่อง
 อปท.
 อำเภอ
 จังหวัด
 เลขที่ประทานบัตร /
 สถานที่ตรวจวัด
 โดย
    ดูข้อมูลทั้งหมด
 
อปท.

  อำเภอ

จังหวัด เลขที่ประทานบัตร

  เรื่อง

  สถานที่ตรวจวัด

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29209/16102

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1. อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก 2. ขุมเหมืองภายในโครงการ 3. บ่อดักตะกอนของโครงการ

  เทศบาลตำบลหน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  28614/15178

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1. น้ำบาดาลบ้านเขาพาดแอก 2. น้ำบาดาลโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว 3. น้ำบาดาลวัดหน้าพระลาน

  พุคำจาน

พระพุทธบาท สระบุรี

  32425/15589

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1.น้ำบาดาลบ้านหนองใหญ่ 2.น้ำบาดาลบ้านบ่อวงครุ 3.น้ำบาดาลบ้านสาริกาพัฒนา 4.น้ำบาดาลบ้านช่องสาริกา(นอก) 5.น้ำบาดาลบ้านช่องสาริกา(ใน) 6.น้ำบาดาลโรงโม่หินของโครงการ (โรงโม่หินรุ่งอรุณศิลา)

  พุคำจาน

พระพุทธบาท สระบุรี

  32424/15590

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1.น้ำบาดาลบ้านหนองใหญ่ 2.น้ำบาดาลบ้านบ่อวงครุ 3.น้ำบาดาลบ้านสาริกาพัฒนา 4.น้ำบาดาลบ้านช่องสาริกา(นอก) 5.น้ำบาดาลบ้านช่องสาริกา(ใน) 6.น้ำบาดาลโรงโม่หินของโครงการ (โรงโม่หินรุ่งอรุณศิลา)

  หนองมะค่าโมง

ด่านช้าง สุพรรณบุรี

  28483/15633

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  บ่อรับน้ำขุมเหมือง

  เขาแหลม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  29243/16113

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1. บ่อSump 2. ห้วยหินก่อนไหลผ่านเข้าใกล้โครงการ 3.3. ห้วยหินหลังไหลผ่านเข้าใกล้โครงการ 4.บ่อบาดาล อบต.เขาแหลม 5.บ่อบาดาลบ้านห้วยหิน 6.บ่อบาดาลบ้านหนองเกตุพัฒนา

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29228/15977

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1.ห้วยถ้ำเต่าช่วงก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2.ห้วยถ้ำเต่าช่วงหลังผ่านพื้นที่โครงการ 3.บ่อดักตะกอนของโครงการ

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  22486/15225

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1. น้ำในขุมเหมืองเก่า 2.ห้วยขมิ้น 3.ลำห้วยถ้ำเต่า 4.อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก 5.น้ำบาดาลบ้านห้วยขมิ้น

  นาโสม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  22477/14895

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1.บริเวณรางรถไฟข้ามห้วยนาโสม 2.บริเวณอ่างเก็บน้ำของโรงโม่หิน 3. บริเวณสะพานข้ามห้วยนาโสม 4. บริเวณสะพานข้ามลำสนธิบ้านนาโสม 5. บริเวณสะพานข้ามลำสนธิวัดนาโสม

  ซับไม้แดง

บึงสามพัน เพชรบูรณ์

  25569/15630

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1.ห้วยซับไพลวัลย์ 2.ห้วยตะกั่ว 3.คลองตะกรุดหิน 4.บ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์ 5.บ่อบาดาลบ้านซับสมพงษ์

  ซับไม้แดง

บึงสามพัน เพชรบูรณ์

  25610/15631

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1.ห้วยซับไพลวัลย์ 2.ห้วยตะกั่ว 3.คลองตะกรุดหิน 4.บ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์ 5.บ่อบาดาลบ้านซับสมพงษ์

  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อู่ทอง สุพรรณบุรี

  28428/15984

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1. น้ำในขุมเหมือง 2.โรงโม่หินศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม 3.วัดเขาถ้ำเสือ 4.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  บุ่งน้ำเต้า

หล่มสัก เพชรบูรณ์

  25586/16006

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณห้วยน้ำหลุม 2.บริเวณห้วยคนทา 3.บริเวณห้วยหนองหลุม 4.ขุมเหมือง5.บ้านถ้ำสมบัติ6.บ้านห้วยคนทา7บ้านห้วยลาน

  เทศบาลตำบลหน้าพระลาน

เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

  32492/15789

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  บ่อน้ำบาดาลบริเวณบ้านเขายอดเอียง

  ท่าข้าม

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25593/15456

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1. บ้านโปร่งนกแก้ว 2. บ้านเขารังแตน

  ท่าข้าม

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25594/15457

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1. บ้านโปร่งนกแก้ว 2. บ้านเขารังแตน

  ท่าข้าม

ชนแดน เพชรบูรณ์

  25595/15386

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1. บ้านโปร่งนกแก้ว 2. บ้านเขารังแตน

  นายม

เมือง เพชรบูรณ์

  25572/15561

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณคลองหินส้มโง้ม 2.บริเวณคลองซับไม้แก่น 3.บริเวณบ่อดักตะกอน

  เทศบาลตำบลปากแพรก

เมือง กาญจนบุรี

  32683/16105

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  บ่อดักตะกอน

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29144/15226

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณเวณห้วยขมิ้น 2.บริเวณห้วยซับเหล็ก 3.บริเวณอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก 4.บริเวณบ่อบาดาลบ้านห้วยขมิ้น

  วังด้ง

เมือง กาญจนบุรี

  32635/15952

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1.ห้วยพุมะค่า (ช่วงต้นน้ำ) 2.ห้วยพุมะค่า (ช่วงท้ายน้ำ) 3.บ่อดักตะกอน 4.บ่อบาดาลของโครงการ 5.บ่อบาดาลสาธารณะ

  วังด้ง

เมือง กาญจนบุรี

  28470/15572

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2559

  1.ห้วยพุมะค่า (ช่วงต้นน้ำ) 2.ห้วยพุมะค่า (ช่วงท้ายน้ำ) 3.บ่อดักตะกอน 4.บ่อบาดาลของโครงการ 5.บ่อบาดาลสาธารณะ

  บ่อพลอย

บ่อไร่ ตราด

  26683/15136

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณคลองบ่อไร่ (ก่อนผ่านโครงการ) 2.บริเวณคลองบ่อไร่ (หลังผ่านโครงการ)

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี ชลบุรี

  33184/15886

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและผิวดิน พ.ศ.2560

  1.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านมาบหลวาย (หมู่2) 2.บริเวณน้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน

  เขากะลา

หยุหะคีรี นครสวรรค์

  32224/15417

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลในปี พ.ศ.2559

  1.ชุมชนบ้านบ่อเพลง 2.ชุมชนบ้านซับผักกาด

  นาหนองทุ่ม

ชุมแพ ขอนแก่น

  31431/15715

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและผิวดิน พ.ศ.2560

  1.บริเวณโรงเรียนบ้านโนนโก 2.บริเวณวัดอีสานราษฎร์บำรุง 3.บริเวณปากทางเข้าโรงโม่ 4.บริเวณชุมชนบ้านวังยาว

  ชากพง

แกลง ระยอง

  17370/16008

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2560

  1.บริเวณบึงจำรุง 2.บริเวณบึงสำนักใหญ่ 3.บริเวณคลองตาม่วง 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นวัดพลงไสว 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองสะพาน

  คลองกิ่ว

บ้านบึง ชลบุรี

  33182/15788

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2560

  3 สถานี

  นาบัว

เมือง สุรินทร์

  31099/15987

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและผิวดิน พ.ศ.2560

  คุณภาพน้ำผิวดิน 1 สถานี และคุณภาพน้ำใต้ดิน 1 สถานี

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27267/15243

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.บริเวณบ้านห้วยลึก 2.บริเวณบ้านโคกขุนสมาน

  เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว

หนองบัวระเหว ชัยภูมิ

  31704/16016

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2560

  1.บริเวณบ่อดินใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 2.บริเวณแม่น้ำชี 3. บริเวณน้ำจากชุมเหมือง

  เทศบาลตำบลสีวิเชียร

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31878/16098

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2560

  1.บริเวณบ้านเกษตรภูทอง 2.บริเวณบ้านพืชอุดม 3.บริเวณบ้านนาสามัคคี

  เทศบาลตำบลเอราวัณ

เอราวัณ เลย

  27054/15075

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2560

  1.บริเวณน้ำประปาวัดพรชัยสามัคคี 2.บริเวณน้ำประปาบ้านพรประเสริฐ

  เทศบาลตำบลอิสาณ

เมือง บุรีรัมย์

  27270/15611

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2560

  บริเวณบ่อบาดาลโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา

  นาโสม

ชัยบาดาล ลพบุรี

  22477/14895

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.บริเวณรางรถไฟข้ามห้วยนาโสม 2.บริเวณอ่างเก็บน้ำของโรงโม่หิน 3. บริเวณสะพานข้ามห้วยนาโสม 4. บริเวณสะพานข้ามลำสนธิบ้านนาโสม 5. บริเวณสะพานข้ามลำสนธิวัดนาโสม

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  31941//15814

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560

  บริเวณแนวร่องระบายน้ำด้านเหนือของพื้นที่

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26987/15635

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำปวน 2.บริเวณห้วยน้ำปวน 3.บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านโคกมน 4.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 5.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านศรีสงคราม 6.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29174/15604

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.ห้วยไม่มีชื่อด้านทิศใต้ 2.อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก

  ผาน้อย

วังสะพุง เลย

  26988/15220

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2559

  1.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำปวน 2.บริเวณห้วยน้ำปวน 3.บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านโคกมน 4.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านผาน้อย 5.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านศรีสงคราม 6.บริเวณน้ำประปาบาดาลบ้านหนองขาม

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29106/15361

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.น้ำที่ระบายออกจากหน้าเหมือง 2.บริเวณทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ 3. บริเวณทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29110/15382

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.น้ำที่ระบายออกจากหน้าเหมือง 2.บริเวณทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ 3. บริเวณทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29152/15362

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1.น้ำที่ระบายออกจากหน้าเหมือง 2.บริเวณทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ 3. บริเวณทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  29177/15681

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. บ่อขุมเหมือง 2. ห้วยขาดช่วงก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3. ห้วยขาดช่วงจุดระบายน้ำออกจากโครงการ 4.ห้วยขาดช่วงหลังผ่านพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  27448/14697

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลม บริเวณใกล้หมู่บ้านสำเภาทอง อยู่ห่างจากพื้นที่ตามคำขอประทานบัตรที่ 9/2535 ทิศเหนือ 1 กิโลเมตร 2.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลม อยู่ห่างจากพื้นที่ตามคำขอประทานบัตรที่ 26/2534 ไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร

  เทศบาลตำบลโคกตูม

เมือง ลพบุรี

  22486/15225

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558

  1. น้ำในขุมเหมืองเก่า 2.ห้วยขมิ้น 3.ลำห้วยถ้ำเต่า 4.อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก 5.น้ำบาดาลบ้านห้วยขมิ้น

  เทศบาลตำบลบ้านสา

แจ้ห่ม ลำปาง

  27494/14702

ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2560

  1.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลม บริเวณใกล้หมู่บ้านสำเภาทอง อยู่ห่างจากพื้นที่ตามคำขอประทานบัตรที่ 9/2535 ทิศเหนือ 1 กิโลเมตร 2.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลม อยู่ห่างจากพื้นที่ตามคำขอประทานบัตรที่ 26/2534 ไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร

  ส้มป่อย

จัตุรัส ชัยภูมิ

  31705/16042

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2560

  1.บริเวณบ่อดักตะกอน 2. บริเวณบ่อเก็บกักน้ำส่วนที่ต่ำสุดบริเวณก้นบ่อเหมือง ภายในพื้นที่โครงการ

  เทศบาลตำบลโซง

น้ำยืน อุบลราชธานี

  31861/15794

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559

  1.ห้วยมะนาวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2.ห้วยมะนาวทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3.ห้วยโจก 4.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์ 5.น้ำบาดาลบ้านหนองเทา 6.น้ำบาดาลวัดป่าคีรีบรรพต

  สวายจีก

เมือง บุรีรัมย์

  27256/15375

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2560

  บริเวณน้ำบาดาลชุมชนบ้านห้วยลึก

  สัมฤทธิ์

พิมาย นครราชสีมา

  28793/15803

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 2560

  1.คลองโพธิ์:จุดที่ใกล้บ่อกักเก็บกากตะกอน 2.คลองโพธิ์:จุดก่อนเข้าเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม (15537/12838,15531/11199) 3.บริเวณน้ำลำนางเจริญ 4.คลองโพธิ์: น้ำจากลำรางสาธารณะที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิม 24938/14246 5.บริเวณน้ำจากคูน้ำรอบบ่อเก็บกากตะกอนด้า

  หน้าที่   | 1 2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546

Visitor Number
2485410
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]