รายชื่อ อปท.

ค้นหา
 ชื่อ อปท.
 ชื่อนายก อปท.
 ชื่อปลัด อปท.
 ตำบล/เทศบาล
 อำเภอ
 จังหวัด   ดูข้อมูลทั้งหมด
ชื่อ อปท.

  ชื่อนายก อปท.

ชื่อปลัด อปท.

  ตำบล/เทศบาล

  อำเภอ

จังหวัด

  เบอร์โทร

 ทับปริก

  นายประพิศ มากสิน

 นางรัชนพ ศิริเพชร

  ทับปริก

  เมือง

กระบี่

  075-701862-3

 หน้าเขา

  นายนัมชัย รอดชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

 นายนัมชัย รอดชู

  หน้าเขา

  เขาพนม

กระบี่

  075-602589

 นิคมพัฒนา

  นายอุดม ชัยเจริญ

 นางผจงลักษณ์ นิตย์สมบูรณ์

  นิคมพัฒนา

  เมืองลำปาง

ลำปาง

  054-825585

 เทศบาลตำบลแม่ทะ

  นายศุภรัช ตุ้ยใจ

 นายบุญฤทธิ์ บุญทาหมั้น

  เทศบาลำตำบลแม่ทะ

  แม่ทะ

ลำปาง

  054-331626

 หัวเสือ

  นายสุรินทร์ วงศ์เก๋

 นางสาวศุรีย์รัฎ พงศ์มีสุขสุจริต

  หัวเสือ

  แม่ทะ

ลำปาง

  054-019711

 เทศบาลตำบลเเม่เมาะ

  นายชูชีพ บุนนาค

 นายนรินทร์ ห่วงไธสง

  เทศบาลตำบลแม่เมาะ

  แม่เมาะ

ลำปาง

  0-5434-0104

 บ้านดง

  นายศุกร์ ไทยธนสุกานต์

 นางสาวณภัทร หวันแก้ว

  บ้านดง

  แม่เมาะ

ลำปาง

  054-209513

 เมืองมาย

  นายติ๊บ บุญยืน

 นางสาวเกตุสุดา ด่านอินถา

  เมืองมาย

  แจ้ห่ม

ลำปาง

  054 - 380487

 เทศบาลตำบลบ้านสา

  นายวีระพันธ์ ขยันดี

 นายสหัส อินทุรัตน์

  เทศบาลตำบลบ้านสา

  แจ้ห่ม

ลำปาง

  054-369757, 054-396999

 ปงดอน

  นางกันตนา ไหวพนิจ

 ส.ต.อ.นิพนธ์ สนั่นเอื้อ

  ปงดอน

  แจ้ห่ม

ลำปาง

  054-834654

 แม่ถอด

  นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ

 ว่าที่ ร.ต.พิสิทธิ์ พิรุณกล

  แม่ถอด

  เถิน

ลำปาง

  054-214040

 แม่กัวะ

  นายเกศรายุทธ หม่องลำปาง

 นายสุรินทร์ ฉิมพลี

  แม่กัวะ

  สบปราบ

ลำปาง

  054-242034-5

 แม่ตีบ

  นายชนชาย ใจหล้า

 นายต้นตะวัน ทองภักดี

  แม่ตีบ

  งาว

ลำปาง

  054-831079, 08-1960-3694

 บ้านหวด

  นายศุภชัย ดอกพิกุล

 นายเฉลิมชัย สร้อยนาค

  บ้านหวด

  งาว

ลำปาง

  054-217326}054217131

 เทศบาลตำบลศาลา

  นายบุญธรรม พรหมปลูก

 นางอัญชลี ฤทธิ์ประภา

  เทศบาลตำบลศาลา

  เกาะคา

ลำปาง

  0-5428-2346 ต่อ 101

 เทศบาลตำบลเมืองยาว

  นายพิเดช สุนันตา

 นายพงษ์เทพ บุญเกิด

  เทศบาลตำบลเมืองยาว

  ห้างฉัตร

ลำปาง

  054-343298 ต่อ 11

 แม่พริก

  นายไกรวิชญ์ ปัญญาชัย

 -

  แม่พริก

  แม่พริก

ลำปาง

  054-299682

 เทศบาลตำบลไม้งาม

  นายเกษมสันต์ คำพุฒ

 นายธีรพล ตันยา

  เทศบาลตำบลไม้งาม

  เมืองตาก

ตาก

  055-513301

 วังประจบ

  นายสาธิต สุขจิตร

 นายวรา เสมาทอง

  วังประจบ

  เมืองตาก

ตาก

  055-891552 ต่อ 11

 เกาะตะเภา

  นางจันทนา ปัญญานาค

 นางสกุณี อินทฉิม

  เกาะตะเภา

  บ้านตาก

ตาก

  055-550167, 055-500076

 เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ

  นายกำจัด นิลจันทร์

 นางสาวพนมวรรณ นันตาดี

  เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ

  บ้านตาก

ตาก

  กองช่าง 055-555315 - 6 ต่อ 17

 วังหมัน

  นายนอม บุญมา นายกอบต. นายรัฐธรรมนูญ ลินำ รองนายก

 พ.อ.อ.มานพ หลั่งสิโย

  วังหมัน

  สามเงา

ตาก

  055-500028

 เทศบาลตำบลสีมามงคล

  นายวิโรจน์ ศรีสังข์

 นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์

  เทศบาลตำบลสีมามงคล

  ปากช่อง

นครราชสีมา

  044-361444

 คลองม่วง

  นายประทีป เรืองเกษม

 นายปวริศ บุดสาเดช

  คลองม่วง

  ปากช่อง

นครราชสีมา

  044-249046, 044-249694

 หนองน้ำแดง

  นายสุทิน บางประสิทธิ์

 นายวิชิต อกอุ่น

  หนองน้ำแดง

  ปากช่อง

นครราชสีมา

  044-365412

 ทุ่งอรุณ

  นายประเสริฐ ดันกระโทก

 จ.ส.ต.เดือน ทิพย์ขุนทด

  ทุ่งอรุณ

  โชคชัย

นครราชสีมา

  044-400000

 สัมฤทธิ์

  ว่าท่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่

 นายพัลลภ เจือหนองคล้า

  สัมฤทธิ์

  พิมาย

นครราชสีมา

  044-481317 ถึง 8

 โตนด

  นายกฤติพงค์ ถวิลสุวรรณวัง

 นางสุนีย์ หอมหวล

  โตนด

  โนนสูง

นครราชสีมา

  044-332015

 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต

  นายพสุธร รชตพงษ์

 นายชู คงรักษาเกียรติ

  เทศบาลตำบลหนองหัวแรต

  หนองบุญมาก

นครราชสีมา

  044-330189

 บัลลังก์

  นายสวัสดิ์ เกิดบ้านกอก

 -

  บัลลังก์

  โนนไทย

นครราชสีมา

  044-753609

 อ่าวลึกน้อย

  นายประพิชย์ หลังสัง

 นายสมเจตน์ คงทุง

  อ่าวลึกน้อย

  อ่าวลึก

กระบี่

  075619919

 เขาใหญ่

  นายสุเทพ คงขำ

 นายกองทัพ พันธ์เถระ

  เขาใหญ่

  อ่าวลึก

กระบี่

  08-6596-5074

 คลองขนาน

  นายประเสริฐ สันหาด

 นายพรจรัส กงสะเด็น

  คลองขนาน

  เหนือคลอง

กระบี่

  075-652310 , 075-652315

 บ้านเก่า

  นายวันชัย สัตย์ซื่อ

 นายเลิศไพบูลย์ โชติกะพุกกณะ

  บ้านเก่า

  เมือง

กาญจนบุรี

  034-654037

 เทศบาลตำบลปากแพรก

  นายฉลาด ศรีทองอินทร์ รองนายกอบต.

 นางสาวกานต์ธีรา แก้วเจริญสุข

  เทศบาลตำบลปากแพรก

  เมือง

กาญจนบุรี

  034-511331-2 ต่อ 113-116

 พังตรุ

  นายธนะรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ

 นางพิกุล เยี่ยมสวัสดิ์

  พังตรุ

  ท่าม่วง

กาญจนบุรี

  034-540834-5

 เขาน้อย

  นายดิเรก แม้นทิม

 นายประพันธ์ เล็บครุฑ

  เขาน้อย

  ท่าม่วง

กาญจนบุรี

  034-655373

 กลอนโด

 

 ส.ต.ต.หญิงมารศรี จงเจริญ

  กลอนโด

  ด่านมะขามเตี้ย

กาญจนบุรี

 

 ศรีมงคล

  นายชลอ ประทีป

 นายอนวัช เพชรวิโรจน์

  ศรีมงคล

  ไทรโยค

กาญจนบุรี

  0 - 34686633

 เทศบาลตำบลรางหวาย

  นายคำรณ เบ็ญพาด

 นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ

  เทศบาลตำบลรางหวาย

  พนมทวน

กาญจนบุรี

  034-540984 ต่อ 107

 พรานกระต่าย

  นายสมาน บางพาน

 

  พรานกระต่าย

  พรานกระต่าย

กำแพงเพชร

  055-761094

 ถ้ำกระต่ายทอง

  นายสมเดช คมขำ

 นายจรัญ ดวนมีสุข

  ถ้ำกระต่ายทอง

  พรานกระต่าย

กำแพงเพชร

  055-761142

 บริบูรณ์

  นางอมรรัตน์ สัธนะกุล

 สิบตำรวจเอกอุสา เพชรเสถียร

  บริบูรณ์

  สีชมพู

ขอนแก่น

  0-4335-8006

 ดงลาน

  นายประเสริฐ เชื้อชนิด

 นายณัฐโรจน์ แก้วมาลา

  ดงลาน

  สีชมพู

ขอนแก่น

  080-0135552

 วังสวาบ

  นายปรัชญา ทองแท่งไทย

 

  วังสวาบ

  ภูผาม่าน

ขอนแก่น

  043-040066

 นาหนองทุ่ม

  นางสมจิตต์ มะสันเทียะ

 นายเรืองฤทธิ์ ทองศรี

  นาหนองทุ่ม

  ชุมแพ

ขอนแก่น

  043-009709

 ช้างข้าม

  นายมานพ คุ้มวงศ์ดี

 ส.ต.ท.พิรุณชัย วัฒนุชชา

  ช้างข้าม

  นายายอาม

จันทบุรี

  039-370049

 ขุนซ่อง

  นายเดช จินโนรส

 นายภานุพันธ์ หิรัญศิริวรโชติ

  ขุนซ่อง

  แก่งหางแมว

จันทบุรี

  0-3930-8936

 เทศบาลตำบลอ่างคีรี

  นายประเสริฐ ผลมาก

 นางสาวสุดารัตน์ อินทรา

  เทศบาลตำบลอ่างคีรี

  มะขาม

จันทบุรี

  039-389539 ต่อ 16

 เทศบาลตำบลทับไทร

  นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง

 สิบตำรวจโทวิชิต แสงงาม

  เทศบาลตำบลทับไทร

  โป่งน้ำร้อน

จันทบุรี

  039-447317 ถึง 8

  หน้าที่   | 1 234567891011

 

Visitor Number
3448932
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]