กพร. กับงานให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  หรือ “กพร.” เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรหลักของประเทศในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรแร่  การพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ ดุลยภาพ 


รายละเอียดบทความ

กพร. กับงานให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือ “กพร.” เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรหลักของประเทศในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรแร่      การพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ ดุลยภาพ  ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชน ซึ่งได้แบ่งภารกิจงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้  โดยภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมนั้นได้กำหนดให้สำนักบริหารสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการเหมืองแร่ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล รวมทั้งกำหนดให้มีการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจมีต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักวิชาการ 


          งานให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นจะดำเนินการตรวจวัดตามข้อกำหนดในมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในการอนุญาตประทานบัตร ประกอบด้วยการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ การตรวจวัดคุณภาพเสียง การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อม แล้วจึงนำเสนอผลการตรวจวัดในแบบรูปเล่มให้ผู้ประกอบการเพื่อจัดส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ตามข้อกำหนดต่อไป


       ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่http://dpim.go.th/law/laws02.php เรื่องระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่และโลหการ พ.ศ. 2550 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มที่ปรึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม               กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เบอร์โทรศัพท์ 02-2023695

 

วันที่ปรับปรุง:2553-01-26

 
 

Visitor Number
4185126
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]