การพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการปรอท

     ด้วยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) อยู่ระหว่างการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการปรอท สืบเนื่องจากการประชุมของคณะมนตรีประศาสน์การ (Governing Council :GC) ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP) สมัยที่ ๒๕ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒


รายละเอียดบทความ

     ด้วยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Environment Programme: UNEP) อยู่ระหว่างการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการปรอท สืบเนื่องจากการประชุมของคณะมนตรีประศาสน์การ (Governing Council :GC) ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP) สมัยที่ ๒๕ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่มีมติให้มีการจัดทำมาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการสารปรอท มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความ
เสี่ยง อันตรายของสารปรอทที่มีต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการในแหล่งกำเนิดที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญระดับโลก โดยได้มีการจัดตั้งคณกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการปรอท หรือ Intergovernmental Negotiating Committee to prepare a global legally binding instrument on mercury (INC) ขึ้น เพื่อพิจารณากำหนดรายละเอียดของมาตรการดังกล่าวร่วมกับรัฐบาลประเทศต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการจัดทำมาตรการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งกำ หนดให้มีการ
ประชุมทั้งสิ้น ๕ ครั้ง ทั้งนี้ UNEP ได้จัดให้มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างมาตรการดังกล่าวแล้วในการประชุม INC สมัยที่ ๑ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ ณ กรุงสตอกโฮล์มราชอาณาจักรสวีเดน และจัดให้มีการประชุม INC สมัยที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๔ ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับ INC สมัยที่๓ จะจัดในระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๔ INC สมัยที่ ๔ จะจัดในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕และ INC สมัยที่ ๕ จะจัดในราวต้นปี ๒๕๕๖ (รายละเอียดต่างๆดังเอกสารเเนบ)

 

วันที่ปรับปรุง:2554-05-27

เอกสารแนบ: ร่างมาตรการปรอท_P FON_
 
 

Visitor Number
4184898
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]