การบริหารจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่น ศ.นพ. วันชัย วัฒนศัพท์

     ความขัดแย้งในสังคมไทยในอดีต น่าจะไม่มีความสลับซับซ้อนเหมือนในปัจจุบัน ปัญหาความขัดแย้งก็เป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่นให้ลงตัว เช่นการใช้ทรัพยากรน้ำ การลดความขัดแย้งในสังคมไทยได้มีที่มาจากกระบวนการประชาธิปไตยตั้งแต่เริ่มต้น กระแสที่มาของการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนั้น


รายละเอียดบทความ

     ความขัดแย้งในสังคมไทยในอดีต น่าจะไม่มีความสลับซับซ้อนเหมือนในปัจจุบัน ปัญหาความขัดแย้งก็เป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่นให้ลงตัว เช่นการใช้ทรัพยากรน้ำ การลดความขัดแย้งในสังคมไทยได้มีที่มาจากกระบวนการประชาธิปไตยตั้งแต่เริ่มต้นกระแสที่มาของการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนั้น เริ่มจากการพัฒนาในอดีตที่ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อประชาชนต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการทำลายทรัพยากรอย่างมาก จนเมื่อ ปี พ.ศ.2515 (ค.ศ.1972) โลกได้มีการประชุมที่เมืองสต๊อคโฮล์มในเรื่องสิ่งแวดล้อมในมิติของความเป็นมนุษย์ (Human Environment) จากนั้นได้มีการพูดถึงกระบวนการให้ประชาชนมามีส่วนร่วมจนมีความชัดเจนเมื่อปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ.1992)
 

วันที่ปรับปรุง:2554-06-09

เอกสารแนบ: แนวทางการบริหารจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่น
เอกสารแนบ: การจัดการขัดแย้งในท้องถิ่นNo Picture
 
 

Visitor Number
4184933
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]