แนวทางการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ประกอบการ โดย รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกุลยุทธธน

สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เรียนรู้สู่....... ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแร่” เมื่อวันที่21-22 มิถุนายน2554


รายละเอียดบทความ

สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เรียนรู้สู่....... ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแร่” เมื่อวันที่21-22 มิถุนายน2554 เพื่อให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ขนาดกลางและขนาดเล็กมีเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้  ความเข้าใจ  และรับผิดชอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับเนื้อหาแนวทางการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ประกอบการประกอบด้วยแนวคิดการจัดทำแผนการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง
-แนวคิดการฟื้นฟูสภาพพื้นที่โดยการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ด้วยการวางผังเชิง 3 มิติ
    มิติที่ 1  กำหนดเขตพื้นที่ทำเหมืองและพื้นที่โดยรอบ Preservation zone proclaiming
    มิติที่ 2  กำหนดพื้นที่อ่อนไหวที่ต้องคุ้มครอง  Sensitive area preservation
     มิติที่ 3  กำหนดพื้นที่ฟื้นฟูสภาพเพื่อคืนธรรมชาติให้แก่พื้นที่ Revitalize zone
-แผนการฟื้นฟูพื้นที่หลังสิ้นสุดการทำเหมือง
-หลักการป้องกันมลพิษทางอากาศ
-มาตรการป้องกันจากแหล่งกำเนิดปัญหา
-แนวเส้นทางที่มีวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนใช้ร่วม

 

 

วันที่ปรับปรุง:2554-06-28

เอกสารแนบ: แนวทางการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ประกอบการ โดย รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกุลยุทธธน
 
 

Visitor Number
4184935
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]