พรบ.แร่ พรบ.โรงงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม คุณอุบล

สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เรียนรู้สู่....... ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแร่" ในส่วนของการบรรยายของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติจากคุณอุบล  ฤทธิ์เพชร นิติกรชำนาญการมาบรรยาย รายละเอียดเนื้อหาการบรรยายสามารถดาวน์โหลดจากเอกสารแนบ


รายละเอียดบทความ


สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เรียนรู้สู่....... ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแร่” เพื่อให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ขนาดกลางและขนาดเล็กมีเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้  ความเข้าใจ  และรับผิดชอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องต่างๆ เช่น การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการ การจัดทำแผนและรายงานการฟื้นฟูพื้นที่ และการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ประกอบการ การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การควบคุมแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากการประกอบการ การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ การใช้ประโยชน์และการดูแลพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ใกล้เคียงโบราณสถาน โบราณคดี รวมถึงการดูแลชุมชน เป็นต้นในส่วนของการบรรยายของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติจากคุณอุบล  ฤทธิ์เพชร นิติกรชำนาญการมาบรรยาย รายละเอียดเนื้อหาการบรรยายสามารถดาวน์โหลดจากเอกสารแนบ
 

วันที่ปรับปรุง:2554-06-28

เอกสารแนบ: พรบ.แร่ พรบ.โรงงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม คุณอุบล
เอกสารแนบ:
 
 

Visitor Number
4184947
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]