การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. พลับพลาไชย
 อำเภอ อู่ทอง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28468/15642
 ลำดับที่ 2
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2551
 รายละเอียด
 เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี
                 1. บริเวณแหล่งโบราณคดีเขาพระ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 50.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                 2. บริเวณชุมชนบ้านซับใหญ่(สำนักสงฆ์ซับใหญ่)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                 3. บริเวณชุมชนบ้านเขาวงศ์(วัดเขาวงศ์)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 49.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                 4. บริเวณชุมชนบ้านเขาทอก(วัดคีรีเจริญผล)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 49.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
    
 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณแหล่งโบราณคดีเขาพระ 2.บริเวณชุมชนบ้านซับใหญ่(สำนักสงฆ์ซับใหญ่) 3.บริเวณชุมชนบ้านเขาวงศ์(วัดเขาวงศ์) 4.บริเวณชุมชนบ้านเขาทอก(วัดคีรีเจริญผล)
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4185392
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]