การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. สนามแจง
 อำเภอ บ้านหมี่
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 29167/15557
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่  27-28 พฤษภาคม 2551 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณบ้านเขาวงษ์  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณวัดเขาสว่างวงษ์  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณสำนักงานหมวดการทางรถไฟ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 67.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 63.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

 

  • ในระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณบ้านเขาวงษ์(ไร่เฮงเฮงกาแฟ)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 50.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณวัดเขาสว่างวงษ์  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 63.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณสำนักงานหมวดการทางรถไฟ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 55.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)          เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าได้ไม่เกิน 115 dB(A)


 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านเขาวงษ์ 2.วัดเขาสว่างวงษ์ 3.สำนักงานหมวดการทางรถไฟ 4.โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4185488
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]