การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลเมืองตาคลี
 อำเภอ ตาคลี
 จังหวัด นครสวรรค์
 เลขที่ประทานบัตร 32237/15661
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
  •  ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณวัดพุทธนิมิตร  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณวัดเขาถ้ำบุญนาค  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 59.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านโพนทอง(กลุ่มชุมชนใต้สายพาน)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 62.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณบ้านโพนทอง(กลุ่มชุมชนพุทธนิมิตร)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)


 สถานที่ตรวจวัด 1.วัดนิมิตร 2.วัดเขาถ้ำบุญนาค 3.บ้านโพนทอง(กลุ่มชุมชนใต้สายพาน) 4.บ้านโพนทอง(กลุ่มชุมชนพุทธนิมิตร)
 โดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4185532
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]