การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
 อำเภอ จอมทอง
 จังหวัด เชียงใหม่
 เลขที่ประทานบัตร 31241/15321
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2552

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านแท่นดอกไม้  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.349 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 9.8 เฮิร์ตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00753 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.302 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 16 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00533 มิลลิเมตร และในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.429 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 8.5 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0208 มิลลิเมตร ซึ่งเครื่องมือสามารถตรวจจับสัญญาณแรงสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.ชุมชนบ้านแท่นดอกไม้
 โดย บริษัท พี.เอส.พี.ไมนิ่งแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
3183796
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]