การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. หน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28609/15567
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและระดับน้ำเดือนมกราคม 2553
 รายละเอียด
 
 • ในเดือนมกราคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิว  จำนวน 4 สถานี

1. น้ำบาดาลชุมชนบ้านหน้าพระลาน 

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.17 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น( Turbidity) เท่ากับ 0.41 NTU (เกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total suspended Solids) เท่ากับ <10.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 980 mg/l (เกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1200)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 477 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.05 mg/l Fe (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานl)

2. น้ำบาดาลบ้านคุ้งเขาเขียว

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ7.74 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น( Turbidity) เท่ากับ 0.33 NTU (เกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total suspended Solids) เท่ากับ <10.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 542 mg/l (เกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1200)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 471 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.03 mg/l Fe (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานl)

3.น้ำบาดาลบ้านซับชะอม 

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.92 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น( Turbidity) เท่ากับ 0.24 NTU (เกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total suspended Solids) เท่ากับ <10.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 611 mg/l (เกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1200)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 435 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.03 mg/l Fe (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานl)

4.น้ำบาดาลบ้านสะพานขาว 

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ7.33 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น( Turbidity) เท่ากับ 0.98 NTU (เกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total suspended Solids) เท่ากับ <10.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 686 mg/l (เกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1200)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 206 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.14 mg/l Fe (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานl)

 

 • ในวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิว  จำนวน 4 สถานี

1. น้ำบาดาลชุมชนบ้านหน้าพระลาน 

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.76 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น( Turbidity) เท่ากับ 0.02 NTU (ไม่เกณฑ์มาตรฐานคือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total suspended Solids) เท่ากับ <2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 911 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1200mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 444 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด เท่ากับ 500)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.03 mg/l Fe (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5)

2. น้ำบาดาลบ้านคุ้งเขาเขียว

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.98 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น( Turbidity) เท่ากับ 0.04 NTU (ไม่เกณฑ์มาตรฐานคือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total suspended Solids) เท่ากับ <2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 165 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 600mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 80 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 300)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron,Fe) เท่ากับ <0.03 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5)

3.น้ำบาดาลบ้านซับชะอม

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.81 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน อนุโลมสูงสุดคือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น( Turbidity) เท่ากับ 0.02 NTU (ไม่เกณฑ์มาตรฐานคือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total suspended Solids) เท่ากับ <2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 472 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 600mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 493 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด เท่ากับ 500)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron,Fe) เท่ากับ <0.03 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5)

4.น้ำบาดาลบ้านสะพานขาว

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.51 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น( Turbidity) เท่ากับ 0.04 NTU (ไม่เกณฑ์มาตรฐานคือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total suspended Solids) เท่ากับ <2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 726 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโมสูงสุด คือ 1200mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 477 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด เท่ากับ 500)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron,Fe) เท่ากับ 0.13 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5)  
 • มาตรฐาน: มาตาฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551

 •  สถานที่ตรวจวัด 1. น้ำบาดาลชุมชนบ้านหน้าพระลาน 2. น้ำบาดาลบ้านคุ้งเขาเขียว 3.น้ำบาดาลบ้านซับชะอม 4.น้ำบาดาลบ้านสะพานขาว
   โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  4226994
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]