การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองโอ่ง
 อำเภอ อู่ทอง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28487/15550
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2552
 รายละเอียด
 

 

  • ในวันที่ 15 ธันวาคม 2552

1. บริเวณขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศใต้ (ระหว่างหลักเขตเหมืองแร่ที่ 9-10)

  • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 12.29 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ 14 เฮิร์ต ค่าการขจัด 0.0258 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 5.72 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ 20 เฮิร์ต ค่าการขจัด 0.0439 มิลลิเมตร/วินาที  ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.826 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ 167 เฮิร์ต ค่าการขจัด 0.00090 มิลลิเมตร/วินาที      

2. บริเวณบ้านพักคนงานทางด้านทิศใต้ ระยะ 500 เมตร

  • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.826 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ 11 เฮิร์ต ค่าการขจัด 0.0109 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ 20 เฮิร์ต ค่าการขจัด 0.00127  มิลลิเมตร/วินาที  ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.02มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ 12 เฮิร์ต ค่าการขจัด 0.0156 มิลลิเมตร/วินาที      

3. บริเวณสถานีอนามัยบ้านห้วยหิน ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

  • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัด ค่าการขจัดไม่สามารถตรวจวัด ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัด ค่าการขจัดไม่สามารถตรวจวัด ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัด ค่าการขจัดไม่สามารถตรวจวัด

4.บริเวณชุมชนบ้านห้วยตายัง ตำบลหนองโอ่ง จังหวัดสุพรรณบุรี

  • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.127 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัด ค่าการขจัดไม่สามารถตรวจวัด ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.127 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัด ค่าการขจัดไม่สามารถตรวจวัด ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.127 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัด ค่าการขจัดไม่สามารถตรวจวัด   

5.บริเวณชุมชนบ้านปากเคว่า ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

  • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัด ค่าการขจัดไม่สามารถตรวจวัด ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัด ค่าการขจัดไม่สามารถตรวจวัด ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัด ค่าการขจัดไม่สามารถตรวจวัด

6.บริเวณสถานีอนามัยบ้านห้วยหิน ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

  • ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัด ค่าการขจัดไม่สามารถตรวจวัด ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัด ค่าการขจัดไม่สามารถตรวจวัด ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัด ค่าการขจัดไม่สามารถตรวจวัด

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

1

4.7

0.75

21

26.4

0.20

2

9.4

0.75

22

27.6

0.20

3

12.7

0.67

23

28.9

0.20

4

12.7

0.51

24

30.2

0.20

5

12.7

0.40

25

31.4

0.20

6

12.7

0.34

26

32.7

0.20

7

12.7

0.29

27

33.9

0.20

8

12.7

0.25

28

35.2

0.20

9

12.7

0.23

29

36.4

0.20

10

12.7

0.20

30

37.7

0.20

11

13.8

0.20

31

39.0

0.20

12

15.1

0.20

32

40.2

0.20

13

16.3

0.20

33

41.5

0.20

14

17.6

0.20

34

42.7

0.20

15

18.8

0.20

35

44.0

0.20

16

20.1

0.20

36

45.2

0.20

17

21.4

0.20

37

46.5

0.20

18

22.6

0.20

38

47.8

0.20

19

23.9

0.20

39

49.0

0.20

20

25.1

0.20

>40

50.8

0.20

        *มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

         *ประกาศกระทรงวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศใต้ (ระหว่างหลักเขตเหมืองแร่ที่ 9-10)
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
3180155
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]