การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. สวายจีก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27265/15279
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (ในเขตชุมใชน) ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินบุรีรัมย์   ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.5240 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.0 เฮิตรซ์ ในแนวดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.0794 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 37.0 เฮิตรซ์  ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.9680 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 9.80 เฮิตรซ์  (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)  
  2. บริเวณบ้านพลวง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้
  3. บริเวณบ้านโคกตาสิงห์  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ 

 

  •  ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี 

  1. บริเวณโรงโม่หินห้างหุ้นส่วนจำกัด หินบุรีรัมย์ จำกัด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง  พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคที่ได้มีค่า <0.1 มิลลิเมตร/วนาที (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านโคกตาสิงห์ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง  พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคที่ได้มีค่า <0.1 มิลลิเมตร/วนาที (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณบ้านพลวง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง  พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคที่ได้มีค่า <0.1 มิลลิเมตร/วนาที (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน(พ.ศ.2548) ในการตรวจวัดกำหนดให้ค่าความเร็วอนุภาค มีค่าต่ำกว่า 0.20  มิลลิเมตรต่อวินาที

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงโม่หิน ห้านหุ้นส่วนจำกัด หินบุรีรัมย์ 2.บ้านพลวง 3.บ้านโคกตาสิงห์
 โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
3176122
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]