การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองหญ้าปล้อง
 อำเภอ หนองหญ้าปล้อง
 จังหวัด เพชรบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21715/15944
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2555
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี 

  1. บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศตะวันตก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 ทิศทาง มีค่าน้อยกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศใต้  พบว่า สามารถวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 ทิศทาง ได้แก่ ในแนวขวางมีความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 1.26 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 11 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0235 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 1.02 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่  เท่ากับ 14 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.0154 มิลลิเมตร/วินาที และในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.811 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 15 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0310 มิลลิเมตร/วินาที(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
  3. บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศเหนือ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 ทิศทาง มีค่าน้อยกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศตะวันตก 2.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศใต้ 3.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศเหนือ
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
3180944
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]