การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลเเม่เมาะ
 อำเภอ แม่เมาะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 27486/14818
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
  • ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี
                  1. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำช้างเผือก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 0.49มิลลิเมตร/วินาที  และค่าความถี่ เท่ากับ 51เฮิตรซ์  (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)                      
                   2. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำอินทร์เนรมิต และ3.บริเวณใต้แนวสายส่งไฟฟ้า ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองทั้ง2สถานีตรวจวัดนี้ พบว่า เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ <0.50มิลลิเมตร/วินาที  และค่าความถี่ไม่สามารถตรวจวัดได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
                       
                   

 สถานที่ตรวจวัด 1.สำนักสงฆ์ถ้ำช้างเผือก 2.สำนักสงฆ์ถ้ำอินทร์เนรมิต 3.ใต้แนวสายส่งไฟฟ้า
 โดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
3180540
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]