การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ตาเนาะแมเราะ
 อำเภอ เบตง
 จังหวัด ยะลา
 เลขที่ประทานบัตร 31535/15394
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558
 รายละเอียด
  ในเดือนเมษายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน   จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.28 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 38 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00113 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.51 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 57 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00138 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.38 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 85 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00081 มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ย 3 ทิศทาง 0.54 mm/s แรงอัดอากาศ 118 dB(L)

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7 พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือนต่ำสุดของเครื่องมือคือ 0.5 มิลลิเมตร/วินาที ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

          

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ
 โดย บริษัท เอ็ม.พี.คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
3187517
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]