การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. กะลุวอเหนือ
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด นราธิวาส
 เลขที่ประทานบัตร 31517/15280
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ปี2558
 รายละเอียด
 ในเดือนตุลาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านคีรี ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.40 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 64เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00588มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.35มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ >100เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00193มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 2.81มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 64เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00644มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ย 3 ทิศทาง 3.28mm/s แรงอัดอากาศ 101dB(L)
  2. บริเวณเปล ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 64มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00087มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.90มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 45เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00306มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.16มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00173มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ย 3 ทิศทาง 1.46 mm/s แรงอัดอากาศ 114dB(L)
  3. บริเวณบ้านค่าย ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.41 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 26เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00269มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.63มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 32เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00301มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.67มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 32เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00323มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ย 3 ทิศทาง 0.72mm/s แรงอัดอากาศ 104dB(L) 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7 พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือนต่ำสุดของเครื่องมือคือ 0.5 มิลลิเมตร/วินาที ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านคีรี 2.บริเวณบ้านเปล 2.บริเวณบ้านค่าย
 โดย บริษัท เอ็ม.พี. คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
3178943
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]