การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลบ้านมุง
 อำเภอ เนินมะปราง
 จังหวัด พิษณุโลก
 เลขที่ประทานบัตร 30720/15159
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่  ผลจากการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง  พบว่า วัดแรงสั่นสะเทือนได้ความเร็วอนุภาคที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 0.100 มิลลิเมตร/วินาที  ซึ่งเครื่องมือตรวจวัดสามารถตรวจจับได้ที่ความเร็วอนุภาคในแนวทะแยงเท่ากับ 1.830  มิลลิเมตร/วินาที  แนวตั้งเท่ากับ 1.080  มิลลิเมตร/วินาที  และแนวยาวเท่ากับ 0.150 มิลลิเมตร/วินาที (ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง)
  2. บริเวณบ้านหนองขาหยั่ง  ผลจากการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง  พบว่าเครื่องมือตรวจจับได้ที่ความเร็วอนุภาคที่มากกว่า 0.100 มิลลิเมตร/วินาที  คือ ในแนวทะแยง เท่ากับ 0.450 มิลลิเมตร/วินาที  ในแนวตั้งเท่ากับ 0.450 มิลลิเมตร/วินาที  และในแนวยาวเท่ากับ 0.150 มิลลิเมตร/วินาที  (ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง)
  3. บริเวณวัดบ้านใหม่สามัคคี  ไม่สามารถตรวจจับคลื่นแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองได้  เนื่องจากมีค่าความเร็วอนุภาคของคลื่นแรงสั่นสะเทือนมีค่าน้อยกว่า 0.100 มิลลิเมตร/วินาที  จนเครื่องมือตรวจวัดไม่สามารถตรวจวัดคลื่นแรงสั่นสะเทือนได้
  4. บริเวณโรงเรียนวัดบ้านมุง  ไม่สามารถตรวจจับคลื่นแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองได้  เนื่องจากมีค่าความเร็วอนุภาคของคลื่นแรงสั่นสะเทือนมีค่าน้อยกว่า 0.100 มิลลิเมตร/วินาที  จนเครื่องมือตรวจวัดไม่สามารถตรวจวัดคลื่นแรงสั่นสะเทือนได้

 

หมายเหตุ: * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (29 ธันวาคม 2548) ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.100 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงโม่ 2.บ้านหนองขาหยั่ง 3.วัดบ้านใหม่สามัคคี 4.โรงเรียนวัดบ้านมุง
 โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
3175615
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]