การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เขาหินซ้อน
 อำเภอ พนมสารคาม
 จังหวัด ฉะเชิงเทรา
 เลขที่ประทานบัตร 15774/14787
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณบ้านเรือนราษฏรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศเหนือ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่า ความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.150 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 17เฮิร์ตซ์  ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.125 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 2 เฮิตรซ์ ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.150มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 8 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดทั้ง3แนวได้ เท่ากับ 0.000 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
 2. บริเวณวัดเขาอีก่วน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่า ความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.220 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 11เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.008 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.525 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 18 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.004 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.180 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 6 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ0.000 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 3. บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศใต้  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดสัญญาณความสั่นสะเทือนขณะทำการระเบิดได้ (มีค่าต่ำต่ำกว่า 0.01 มิลลิเมตร/วินาที)
 4. บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยหิน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดจับสัญญาณความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากมีค่าค่อนข้างต่ำทำให้เครื่องไม่สามารถตรวจวัดสัญญาณได้ (มีค่าต่ำต่ำกว่า 0.01 มิลลิเมตร/วินาที)
 • ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-1พฤศจิกายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณบ้านเรือนราษฏรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศเหนือ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดสัญญาณความสั่นสะเทือนขณะทำการระเบิดได้ (มีค่าต่ำต่ำกว่า 0.01 มิลลิเมตร/วินาที)
 2. บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศใต้ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดสัญญาณความสั่นสะเทือนขณะทำการระเบิดได้ (มีค่าต่ำต่ำกว่า 0.01 มิลลิเมตร/วินาที)
 3. บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยหิน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดสัญญาณความสั่นสะเทือนขณะทำการระเบิดได้ (มีค่าต่ำต่ำกว่า 0.01 มิลลิเมตร/วินาที)
 4. บริเวณวัดเขาอีก่วน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.120 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 15 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.005 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0415 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 17 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.003 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.150 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 12 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.000 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
   

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

1

4.7

0.75

21

26.4

0.20

2

9.4

0.75

22

27.6

0.20

3

12.7

0.67

23

28.9

0.20

4

12.7

0.51

24

30.2

0.20

5

12.7

0.40

25

31.4

0.20

6

12.7

0.34

26

32.7

0.20

7

12.7

0.29

27

33.9

0.20

8

12.7

0.25

28

35.2

0.20

9

12.7

0.23

29

36.4

0.20

10

12.7

0.20

30

37.7

0.20

11

13.8

0.20

31

39.0

0.20

12

15.1

0.20

32

40.2

0.20

13

16.3

0.20

33

41.5

0.20

14

17.6

0.20

34

42.7

0.20

15

18.8

0.20

35

44.0

0.20

16

20.1

0.20

36

45.2

0.20

17

21.4

0.20

37

46.5

0.20

18

22.6

0.20

38

47.8

0.20

19

23.9

0.20

39

49.0

0.20

20

25.1

0.20

>40

50.8

0.20

        *มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

         *ประกาศกระทรงวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

 


                       

                 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านเรือนราษฏรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศเหนือ 2.วัดเขาอีก่วน 3.บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้สุดทางทิศใต้ 4.โรงเรียนบ้านห้วยหิน
 โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท จี อี ซี คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
3180563
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]