การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลเหมือง
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21380/15246
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
 • เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี
  1. บริเวณบ้านไร่ไหหลำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า N/A
  2. บริเวณบ้านดอนบน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.270 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 20 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00206 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.571 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 23 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00367 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.302มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 26 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00268 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

  หมายเหตุ :N/A = ตรวจวัดไม่ได้ เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือน เมื่อความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV)มีค่าตั้งแต่ 0.530 มิลลิเมตรต่อวินาทีขึ้นไป

  *ค่ามาตราฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั้นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (พ.ศ.2548)

   สถานที่ตรวจวัด 2 สถานี
   โดย บริษัท ไมน์นิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  3180247
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]