การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เจริญสุข
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 30196/16018
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559
 รายละเอียด
 

ในวันที่3 เดือนกุมภาพันธ์ 2559

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

1.บริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข สร.2072 : ตรวจวัดไม่ได้

2.บริเวณบ้านโคกกรวด : ตรวจวัดไม่ได้

3.บริเวณถนนบ้านกระทม-สองสะโกม : ตรวจวัดไม่ได้

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

N/A คือไม่สามารถตรวจวัดได้,ความถี่=<2 เฮริรตซ์,ค่าความเร็วอนุภาคสุงสุด =<0.530 มม./วินาที ,ค่าระยะขจัด = 0 มม.

 สถานที่ตรวจวัด 1.ทางหลวงขนบทหมายเลข สร.2072 2.บ้านโคกกรวด 3.ถนนบ้านกระทม-สองสะโกม
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
3181853
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]