การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. พลับพลาไชย
 อำเภอ อู่ทอง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28465/15298
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 1 สถานี

1.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยซับใหญ่

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.6(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 14 NTU (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total dissolved Solids) เท่ากับ 53 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 6.3 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 40 mg/l  as CaCO (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.4 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 2.8 mg/L(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 3 สถานี

1.บริเวณสระใหม่ (แทนจุดเก็บน้ำห้วยไผ่)

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 6.9 (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสุงสุดคือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.3 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่เกิน 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total dissolved Solids) เท่ากับ 640 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 1200 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ < 5.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 480 mg/l  as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 500 mg/l as CaCO3)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.1 mg/L  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 38 mg/L ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 200 mg/l) 

2.ประปาบาดาลบ้านเขาทอก

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 6.9 (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสุงสุดคือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.1 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่เกิน 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total dissolved Solids) เท่ากับ590 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 1200 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ < 5.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 440 mg/l  as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 500 mg/l as CaCO3)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.1 mg/L  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 7.8 mg/L ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 200 mg/l)

3.ประปาบาดาลในโรงโม่หินศิลามาตรศรี

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 6.8 (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสุงสุดคือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.3 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่เกิน 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total dissolved Solids) เท่ากับ790 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 1200 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ < 5.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 630 mg/l  as CaCO3  (เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 500 mg/l as CaCO3)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.1 mg/L  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 230 mg/L ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดคือ 250 mg/l)

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12(พ.ศ.2542) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

*มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมตามน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยซับใหญ่ 2.บริเวณสระใหม่ (แทนจุดเก็บน้ำห้วยไผ่) 3.ประปาบาดาลบ้านเขาทอก 4.ประปาบาดาลในโรงโม่หินศิลามาตรศรี
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมน์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยีี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4228621
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]