การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. หนองโอ่ง
 อำเภอ อู่ทอง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28497/16039
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 2 เมษายน 2558

เรื่องผลการตรวจววัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 1 สถานี

   1. บ่อบาดาลของโครงการ(โรงโม่หินศิลาเขาแก้ว)

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.5(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดสารที่ละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 780 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1200)
 • ผลจากการตรวจวัดของแข็งทั้งหมด(Total Solids) เท่ากับ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดความกระด้าง(Total Hardness) เท่ากับ 417 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 500)     
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 0.08 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20)  
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Total Iron) เท่ากับ 0.031 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1.0)
 • ในวันที่ 4 ตุลาคม 2558

เรื่องผลการตรวจววัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 1 สถานี

   1. บ่อบาดาลของโครงการ(โรงโม่หินศิลาเขาแก้ว)

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.6(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ <1 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดสารที่ละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 774 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1200)
 • ผลจากการตรวจวัดของแข็งทั้งหมด(Total Solids) เท่ากับ 862 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดความกระด้าง(Total Hardness) เท่ากับ 481 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 500)     
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 0.09 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20)  
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Total Iron) เท่ากับ 0.292 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1.0)

เรื่องผลการตรวจววัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 2 สถานี

1.ฝายทดน้ำบ้านห้วยหิน

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.6(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ 60 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) เท่ากับ 9.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่น้อยกว่า4.0)
 • ผลจากการตรวจวัดบีโอดี(BOD)  เท่ากับ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกินกว่า2.0)   
 • ผลจากการตรวจวัดแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม(FCB) เท่ากับ 7900 มิลลิกรัมต่อลิตร  (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 4000)
 • 2.ห้วยหินบริเวณทางเข้าโรงโม่

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.7(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ 82 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) เท่ากับ 9.3 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่น้อยกว่า4.0)
 • ผลจากการตรวจวัดบีโอดี(BOD)  เท่ากับ 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกินกว่า2.0)   
 • ผลจากการตรวจวัดแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม(FCB) เท่ากับ 24000 มิลลิกรัมต่อลิตร  (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 4000)
 •  หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2542) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

  **มาตรฐานตามประกาศคระกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537

   สถานที่ตรวจวัด 1. บ่อบาดาลของโครงการ(โรงโม่หินศิลาเขาแก้ว) 2.ฝายทดน้ำบ้านห้วยหิน 3.ห้วยหินบริเวณทางเข้าโรงโม่
   โดย บริษัทเอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  4228541
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]