สรุปรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2556

    สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤษภาคม 2556 มี อปท. รายงานมาจำนวน   60 เเห่ง 23 จังหวัด

รายละเอียดข่าว
 สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤษภาคม 2556 มี อปท. รายงานมาจำนวน   60 เเห่ง 23 จังหวัด ประกอบด้วย                      

   1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 49 แห่ง จำนวนประทานบัตร 142 เเปลง                                                                                                              

   2. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 54 แห่ง จำนวนประทานบัตร 150 แปลง

   3. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 23 แห่ง จำนวนประทานบัตร 35 เเปลง

  

 

Update news:2556-06-05

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนพฤษภาคม 2556 ลงเว็ป
 
 

Visitor Number
4226687
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]